Image11

Rodo

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DAS DACH Sylwester Polak

z siedzibą w 08-430 Żelechów przy ul. Piłsudskiego 8

NIP: 7162319480

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

i przysługujących praw z tym związanych, można skontaktować się z Administratorem poprzez telefonicznie pod numerem tel. 692 593 086

lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy a podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych do realizacji tego celu.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia działalności klienta także, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (o ile ma to zastosowanie), w celu ewentualnego przekazania tych danych innemu administratorowi danych;

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana osoby narusza przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są w punkcie 2 wyżej.

9. Podanie danych osobowych w związku zawieraną umową jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do realizacji tej umowy.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, decyzje dotyczące Pani/Pana osoby nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka).

DAS DACH
Sylwester Polak

Jesteśmy firmą handlowo – usługową specjalizującą się w dziedzinie pokryć dachowych.

Żelechów

DAS DACH Sylwester Polak
ul. Piłsudskiego 8

Email: dasdach@wp.pl
Tel: 692 593 086
Tel: 604 777 458

Ryki

DAS DACH Sylwester Polak
ul. Warszawska 130a

Email: dasdach@wp.pl
Tel: 535 777 218
Tel: 660 760 067